Πανεπιστήμιο Πειραιώς: Διοίκηση Επιχειρήσεων – Ολική Ποιότητα με Διεθνή Προσανατολισμό (MBA – TQM International)

Το Τµήµα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστηµίου Πειραιώς, για το ακαδηµαϊκό έτος 2019-20, ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων για τα Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος:

 • ΜΒΑ πλήρους φοίτησης, διάρκειας 3 εξαµήνων
 • ΜΒΑ TQM International πλήρους (ή µερικής) φοίτησης, διάρκειας 3 (ή 5) εξαµήνων
 • ΜΒΑ-Tourism Management, πλήρους φοίτησης, διάρκειας 3 εξαµήνων
 • Executive ΜΒΑ (ΕΜΒΑ), διάρκειας 4 εξαµήνων

Στα εν λόγω Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστηµιακού και Τεχνολογικού Τοµέα) της ηµεδαπής ή οµοταγών ιδρυµάτων της αλλοδαπής. Η αξιολόγηση και η επιλογή των υποψηφίων γίνεται µε αντικειµενικά προσόντα και προσωπική συνέντευξη από επιτροπή Καθηγητών και σύµφωνα µε τα κριτήρια που αναφέρονται στον κανονισµό σπουδών των ΠΜΣ.

Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να υποβάλλουν (για τα ΠΜΣ ΜΒΑ, ΜΒΑ – Τοurism Management & EMBA) µέχρι 18/6/2019 και (για το ΠΜΣ. ΜΒΑ ΤQM) µέχρι 25/6/2019 ηλεκτρονικά ή στη Γραµµατεία του Τµήµατος τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Συµπληρωµένη έντυπη αίτηση (χορηγείται από το Τµήµα ή ηλεκτρονικά)

2. Αντίγραφο πτυχίου*

3. Αναλυτική βαθµολογία όλων των ετών των προπτυχιακών σπουδών

4. Αντίγραφο σχετικού µεταπτυχιακού τίτλου (εάν υπάρχει)

5. Αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ για όσους έχουν τίτλους από ΑΕΙ της αλλοδαπής

6. Αποδεικτικό πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (επικυρωµένο από εκδούσα αρχή ή δικηγόρο)**

7. Βιογραφικό σηµείωµα

8. Δύο (2) συστατικές επιστολές από Μέλη ΔΕΠ και µία (1) από εργοδότη, αν υπήρξε ή υπάρχει (σε έντυπα του Τµήµατος)

9. Αποδεικτικά επαγγελµατικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν ***

10. Δύο (2) φωτογραφίες, µεγέθους διαβατηρίου, οπισθογραφηµένες

11. Φωτοτυπία της Αστυνοµικής Ταυτότητας * Γίνονται δεκτές αιτήσεις και από υποψηφίους που θα καταστούν πτυχιούχοι περιόδου Σεπτεµβρίου 2019. ** Γίνονται δεκτές αιτήσεις και από υποψηφίους που θα λάβουν σχετικό αποδεικτικό έως και την εγγραφή τους στο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα. Τα δικαιολογητικά 1 έως 7 υποβάλλονται εις διπλούν (σε ξεχωριστό φάκελο).

*** Επιπρόσθετα, ΜΟΝΟ για το Ε-ΜΒΑ: Αποδεικτικά πρόσφατης επαγγελµατικής εµπειρίας που να καλύπτουν περίοδο τριών τουλάχιστον ετών µετά την απόκτηση του πρώτου πτυχίου (βεβαιώσεις εργοδοτών). Υποψήφιος ο οποίος διαθέτει αποδεδειγµένη τριετή εµπειρία σε ανώτατη ή ανώτερη διοικητική θέση, µπορεί να γίνει δεκτός χωρίς την προϋπόθεση η σχετική εµπειρία να έχει αποκτηθεί µετά τη λήψη του πρώτου πτυχίου.

Για έντυπα αιτήσεων και σχετικό πληροφοριακό φυλλάδιο οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να απευθύνονται στη: Γραµµατεία του Τµήµατος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Καραολή και Δηµητρίου 80, Πειραιάς 185 34 Για την ταχύτερη διεκπεραίωση της διαδικασίας αξιολόγησης, συνιστάται η αίτηση να υποβάλλεται ηλεκτρονικά. Όσα δικαιολογητικά δεν υποβληθούν ηλεκτρονικά θα πρέπει να αποσταλούν ή να κατατεθούν στη γραµµατεία του Τµήµατος ΟΔΕ εις διπλούν.

Επίσης, πληροφορίες και τα ανωτέρω έντυπα είναι διαθέσιµα µέσω των emails:

 • για το ΠΜΣ ΜΒΑ και ΠΜΣ.ΔΕ-ΜΤ: mbasecr@unipi.gr,
 • για το ΠΜΣ. ΕΜΒΑ: emba@unipi.gr,
 • για το ΠΜΣ.MBA TQM International: mbatqadm@unipi.gr, αλλά και µέσω της ιστοσελίδας του Πανεπιστηµίου Πειραιώς στο σύνδεσµο «Μεταπτυχιακές Σπουδές», και στις αντίστοιχες ιστοσελίδες των ΠΜΣ ΜΒΑ, ΜΒΑ TQM International, ΜΒΑ-Tourism Management και Executive ΜΒΑ (ΕΜΒΑ).

Tηλέφωνα επικοινωνίας, emails για αποστολή αιτήσεων, πέραν της απευθείας ηλεκτρονικής υποβολής και emails για διάθεση εντύπων:

 • ΜΒΑ: 210 4142115, 210 4142281 email: rzabeta@unipi.gr
 • ΜΒΑ Tourism Management: 210 4142102, 210 4142281 email: pprast@unipi.gr
 • ΜΒΑ ΤQM International: 210 4142103, 210 4142246 email: ealex@unipi.gr
 • Executive MBA 210 4142112, 210 4142251 email: rouvali@unipi.gr
Youthspot Team

Written by Youthspot Team

Το www.youthspot.eu είναι ένα φρέσκο, νεανικό site.
Το νέο, φρέσκο hot spot, ένας διαδικτυακός τόπος όπου οι
νέοι ενημερώνονται για θέματα που τους αφορούν και παράλληλα ψυχαγωγούνται.

Η καυτή πόζα της Ιωάννας Τούνη!

Που πάνε οι εξαφανισμένοι άντρες;