Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: MSc in Ιnternational Negotiations

ΠΑΡΑΤAΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διεθνείς Διαπραγματεύσεις για το ακαδ. έτος 2019-2020, παρατείνεται έως την Παρασκευή 26-07-2019. Κατά τα λοιπά ισχύει η δημοσιευμένη Προκήρυξη υποβολής αιτήσεων.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) απευθύνεται σε αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με διαφορετικό επιστημονικό/γνωσιακό υπόβαθρο, που έχουν προσωπικό ή επαγγελματικό ενδιαφέρον σε θέματα διαπραγματεύσεων. Στοχεύει στην εκπαίδευση και κατάρτιση υψηλής ποιότητας στελεχών στο γνωστικό αντικείμενο των διαπραγματεύσεων, στην ανάπτυξη των διαπραγματευτικών δεξιοτήτων, οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν στην επίτευξη μιας διεθνούς συμφωνίας, καθώς και στην εξοικείωση των συμμετεχόντων σε περιβάλλοντα διαφορετικής κουλτούρας.

Έχει ως αντικείμενο τις Διεθνείς Διαπραγματεύσεις, εστιάζοντας ιδιαίτερα σε θέματα διαπραγματεύσεων στο Διεθνές Οικονομικό Περιβάλλον, τις Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις και τους Διεθνείς Οργανισμούς.

Στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. λειτουργούν δύο τμήματα σπουδών:

  • Τμήμα Πλήρους φοίτησης (full time) που απευθύνεται σε νέους αποφοίτους οι οποίοι επιθυμούν να ολοκληρώσουν ταχύρρυθμα τον κύκλο σπουδών τους, με διάρκεια 12 μήνες.
  • Τμήμα Μερικής φοίτησης (part time) που απευθύνεται σε Στελέχη του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, με διάρκεια σπουδών 24 μήνες.

 

Τα τέλη φοίτησης για την παρακολούθηση ορίζονται σε 4.200€ και καταβάλλονται σε δόσεις κατά τη διάρκεια του Προγράμματος. Το πρόγραμμα λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας του [ΦΕΚ5168Β/16-11-2018] και του Ν.4485/2017.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων και αξιολόγησης πραγματοποιείται σε δύο κύκλους:

  • 1ος κύκλος: υποβολή αιτήσεων έως 29/03/2019
  • 2ος κύκλος: υποβολή αιτήσεων έως 31/05/2019

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διεθνείς Διαπραγματεύσεις για το ακαδ. έτος 2019-2020, παρατείνεται έως την Παρασκευή 26-07-2019​​​​​​​

Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος και οι αιτήσεις αξιολογούνται με σειρά προτεραιότητας.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: https://e-graduate.applications.aueb.gr

Για την υποβολή της ηλεκτρονικής σας αίτησης απαιτείται:

1. να συνδεθείτε στον ανωτέρω σύνδεσμο

2. να εντοπίσετε στον κατάλογο των προσφερόμενων ανά Σχολή Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων το Π.Μ.Σ. Διεθνείς Διαπραγματεύσεις

3. να επιλέξετε το τμήμα πλήρους ή μερικής φοίτησης

4. να συμπληρώσετε με ακρίβεια όλα τα στοιχεία της αίτησης

5. να αποστείλετε ταχυδρομικά ή να υποβάλετε αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (όπως αυτά υποδεικνύονται ακολούθως), μαζί με την εκτυπωμένη φόρμα της ηλεκτρονικής αίτησης που έχετε οριστικοποιήσει.

Προσοχή: θα πρέπει να ολοκληρώσετε την ηλεκτρονική αίτηση και να πατήσετε «Υποβολή» προκειμένου να ληφθεί υπόψη.

2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση [υποβάλλεται ηλεκτρονικά στον ανωτέρω σύνδεσμο και κατατίθεται σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία]

2. Βιογραφικό σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου

3. Αντίγραφο πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών. [Οι τελειόφοιτοι πρέπει να υποβάλουν πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών και δήλωση του Ν. 1599/86 ότι η αποδοχή τους γίνεται με την αίρεση της απόκτησης πτυχίου μέχρι και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου που ακολουθεί.]

4. Πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ1/C1). [Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν δήλωση του Ν. 1599/86 ότι η αποδοχή τους στο Πρόγραμμα γίνεται με την αίρεση της απόκτησης του απαιτούμενου αποδεικτικού γνώσης της αγγλικής και απαραίτητη προϋπόθεση για την αποφοίτηση τους είναι η προσκόμιση αυτού του αποδεικτικού στοιχείου Αγγλικής γλώσσας.]

5. Δύο συστατικές επιστολές από καθηγητές [για τους υποψηφίους στο Τμήμα Πλήρους Φοίτησης] ή/και εργοδότες [για τους υποψηφίους στο Τμήμα Μερικής Φοίτησης]

6. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας [για τους υποψηφίους στο Τμήμα Μερικής Φοίτησης]

7. Οι υποψήφιοι με πτυχίο από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης – ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρθρο 34, παρ. 76 του ν. 4485/2017.

* Όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. πρωτότυπα ή απλά φωτοαντίγραφα.

Για τα ξενόγλωσσα έγγραφα απαιτείται η προσκόμιση επικυρωμένων φωτοαντιγράφων (από την εκδούσα αρχή ή από δικηγόρο). Η υποβολή υποψηφιότητας στην παρούσα προκήρυξη δεν δημιουργεί οιαδήποτε αξίωση για αποδοχή αυτής.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Διεθνείς Διαπραγματεύσεις – Τμήμα Δ.Ε.Ο.Σ. Κέντρο Μεταπτυχιακών Σπουδών ΟΠΑ, Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, Αθήνα 113 62 9ος όροφος, Γραφείο 909 (καθημερινά 10:00 – 18.00, 210-8203642, intneg@aueb.gr)

Youthspot Team

Written by Youthspot Team

Το www.youthspot.eu είναι ένα φρέσκο, νεανικό site.
Το νέο, φρέσκο hot spot, ένας διαδικτυακός τόπος όπου οι
νέοι ενημερώνονται για θέματα που τους αφορούν και παράλληλα ψυχαγωγούνται.

Οι Cypress Hill στο Release Athens 2019!

Φεστιβάλ Κωμωδίας| Στο θέατρο Vault