in ,

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: «Μάρκετινγκ και Επικοινωνία»

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Μάρκετινγκ και Επικοινωνία» απευθύνεται σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και σε στελέχη επιχειρήσεων που ήδη εργάζονται. Το ΠΜΣ στοχεύει στην παροχή εξειδικευμένων σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου και την ανάπτυξη της έρευνας στους χώρους του Μάρκετινγκ και της επιχειρησιακής επικοινωνίας.

Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία εξειδικευμένων επιστημόνων και η επιμόρφωση ανώτερων στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών για την κάλυψη των αναγκών του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Το Πρόγραμμα οδηγεί αποκλειστικά στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στο Μαρκετινγκ και την Επικοινωνία με τις εξής ειδικεύσεις:

1. Μάρκετινγκ και Επικοινωνία (Μarketing and Communication):

Προσφέρεται

α) σε Τμήμα Πλήρους Φοίτησης (Full time) και απευθύνεται σε νέους απόφοιτους, έχει διάρκεια 12 μήνες και τα μαθήματα είναι πρωινά. και

β) Τμήμα Μερικής Φοίτησης (part time) και απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, έχει διάρκεια 18 μήνες και τα μαθήματα είναι απογευματινά.


2. Μάρκετινγκ και Επικοινωνία με Διεθνή Προσανατολισμό (Marketing and Communication with International Orientation): Προσφέρεται σε Τμήμα Πλήρους Φοίτησης και απευθύνεται σε νέους απόφοιτους, έχει διάρκεια 12 μήνες, τα μαθήματα είναι πρωινά και διεξάγονται στην Αγγλική Γλώσσα.

Τα τέλη φοίτησης για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. ορίζονται σε 6.250 ευρώ για τα τμήματα πλήρους φοίτησης και σε 6.900 ευρώ για το τμήμα μερικής φοίτησης.

Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://e-graduate.applications.aueb.gr/ έως και την Παρασκευή 29/5/2020

Για την υποβολή τής ηλεκτρονικής αίτησης απαιτείται:


1. Σύνδεση στον ανωτέρω σύνδεσμο,
2. Επιλογή από τον κατάλογο των προσφερόμενων από τη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων, το Π.Μ.Σ. «Μάρκετινγκ & Επικοινωνία» και στη συνέχεια επιλογή του τμήματος μερικής φοίτησης ή πλήρους φοίτησης ή «Marketing & Communication with International Orientation».
3. Ακριβής συμπλήρωση όλων των στοιχείων της αίτησης σύμφωνα με τις οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης. Προσοχή: Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την ενεργοποίηση του πλήκτρου «Υποβολή».
4. Ταχυδρομική αποστολή έως την Παρασκευή 29 Μαΐου 2020 ή υποβολή στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών (όπως αυτά υποδεικνύονται ακολούθως), μαζί με την εκτυπωμένη φόρμα της ηλεκτρονικής αίτησης που έχει οριστικοποιηθεί.

Στοιχεία επικοινωνίας και διεύθυνση ταχυδρομικής αποστολής δικαιολογητικών:
Γραμματεία του Π.Μ.Σ. «Μάρκετινγκ & Επικοινωνία», Κέντρο Μεταπτυχιακών Σπουδών ΟΠΑ,
Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 8ος όροφος, γραφείο 806 (καθημερινά 09:30 – 16:30, τηλ. 210-8203665, 210-8203631)  website: www.dept.aueb.gr/marketing

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη Αίτηση (ηλεκτρονικά, ως ανωτέρω, και σε έντυπη μορφή)
 2. Βιογραφικό σημείωμα
 3. Αντίγραφο πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία.
 4. Οι υποψήφιοι με πτυχίο από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ -Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης
 5. Δύο εμπιστευτικές συστατικές επιστολές(από Πανεπιστημιακού για το τμήμα πλήρους φοίτησης, ή/και Εργοδότες για το τμήμα μερικής φοίτησης).
 6. Επίσημα αποδεικτικά τριετούς τουλάχιστον επαγγελματικής προϋπηρεσίας (αποδεικτικά ασφάλισης) για τους υποψήφιους του τμήματος μερικής φοίτησης.
 7. Πιστοποιητικό Αγγλικής Γλώσσας επιπέδου C2/Γ2/CPE για υποψήφιους των τμημάτων Πλήρους Φοίτησης και καλής γνώσης τής αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον επιπέδου C1/Γ1/Advanced English-Cambridge, για υποψήφιους μερικής φοίτησης.


Σα δικαιολογητικά αυτά υποβάλλονται επικυρωμένα ή απλά φωτοαντίγραφα. Για τα ξενόγλωσσα έγγραφα απαιτείται η προσκόμιση επικυρωμένων φωτοαντιγράφων (από την εκδούσα αρχή ή από δικηγόρο).

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Τα κριτιρια επιλογής περιλαμβάνουν:

 1. Βαθμό πτυχίου ή πτυχίων σε πρωθύστερες προπτυχιακές ή τυχόν μεταπτυχιακές σπουδές 
 2. Βαθμολογία στα συναφήμε με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. προπτυχιακά μαθήματα.
 3. Επίδοση σε διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο.
 4. Επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.
 5. Διάρκεια και είδος/θέση της πιστοποιημένης επαγγελματικής προϋπηρεσίας (υποχρεωτικά για τους υποψήφιους μερικής φοίτησης, για τους οποίους απαιτείται τουλάχιστον τριετής πιστοποιημένη επαγγελματική προϋπηρεσία).
 6. Άλλεσ δεξιότητες (βαθμος σε εξετάσεις GMAT/GRE, γνώσεις χρήσης Η/Υ και λογισμικού, συναφή σεμινάρια κ.λπ.), καθώς και τα ακόλουκα ποιοτικά κριτήρια:
 7. Πανεπιστήμιο και Τμήμα προέλευσης.
 8. Προσωπική συνέντευξη.
 9. Συστατικές επιστολές από Πανεπιστημιακούς ή/και εργοδότες. 
 10. Σχετική επαγγελματική εμπειρία, υποχρεωτικά για τους υποψήφιους μερικής φοίτησης και εφόσον υπάρχει για τους υποψήφιους πλήρους φοίτησης.
 11. Προηγούμενη σχετική ερευνητική δραστηριότητα.
 12. Γνώση άλλων ξένων γλωσσών, εκτός της Αγγλικής. 
 13. Τυχόν διακρίσεισς/βραβεύσεις.

Η υποβολή υποψηφιότητασ στην παρούσα προκήρυξη δεν δημιουργεί οιαδήποτε αξίωση για αποδοχή της. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Youthspot Team

Written by Youthspot Team

Το youthspot.eu είναι ένα φρέσκο, νεανικό site.
Η φιλοσοφία μας ήταν να δημιουργήσουμε ένα site το οποίο να είναι το νέο, φρέσκο hot spot, ένας διαδικτυακός τόπος όπου οι
νέοι θα μπορούν να ενημερώνονται για θέματα που τους αφορούν και παράλληλα να ψυχαγωγούνται.

Λάουρα Νάργες: μας εξηγεί το νόημα του τατουάζ που έκανε

Ο Παναγιώτης Λάμπουρας για μια βραδιά στη μουσική σκηνή Σφίγγα