Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας: Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Επικοινωνία και Ηγεσία

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας λειτουργεί και οργανώνει από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Επικοινωνία και Ηγεσία», σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. (Υ.Α. αρ. 4932 ΦΕΚ 1148/03-04-2020 τ. Β) το οποίο απονέμει: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη «Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Επικοινωνία και Ηγεσία».

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 θα εισαχθούν στο Π.Μ.Σ. έως πενήντα (50) μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Τα δίδακτρα ανέρχονται στο ποσό των 2.900€. Το ποσό αυτό καταβάλλεται σε 3 δόσεις. Ειδικότερα, το ποσό των 1.000€ καταβάλλεται κατά την εγγραφή, το ποσό των 1000€ με την έναρξη του δευτέρου εξαμήνου, ενώ το εναπομείναν ποσό των 900€ με την έναρξη του τρίτου εξαμήνου.

Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης, το ποσό των διδάκτρων το οποίο έχει ήδη καταβληθεί, δεν επιστρέφεται.

Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές του ΠΜΣ σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία (άρ. 35, παρ. 2, Ν.4485/17). «Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές του ΠΜΣ οι οποίοι είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Η απαλλαγή αυτή παρέχεται για τη συμμετοχή σε ένα μόνο ΠΜΣ. Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο ΠΜΣ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα (άρ. 35, παρ. 2, Ν.4485/17).»

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί: Α) Εν ενεργεία εκπαιδευτικοί Β) Πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστήμιων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχουςΤμημάτων των πρώην Τ.Ε.Ι. συναφούςαντικειμένου.

Υποψήφιοι μπορούν να είναι φοιτητές οι οποίοι αναμένεται να καταστούν πτυχιούχοι/διπλωματούχοι μέχρι το τέλος της περιόδου των εγγραφών με την προϋπόθεση ότι, εφόσον επιλεγούν, θα προσκομίσουν κατά την εγγραφή τους στο Π.Μ.Σ. το πτυχίο τους ή βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΜΔΕ

Για την απόκτηση του ΜΔΕ απαιτείται:

 • Η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε οκτώ (8) μαθήματα, τα οποία κατανέμονται στα δύο πρώτα εξάμηνα σπουδών (Α΄ και Β΄)
 • Η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας (Γ΄ εξάμηνο)

Για τη λήψη του ΜΔΕ απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Κάθε υποχρεωτικό μάθημα πιστώνεται άλλο με 10 και άλλο5 πιστωτικές μονάδες. Η διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες.

Το πρόγραμμα σπουδών υλοποιείται με δια ζώσης διδασκαλίες. Ορισμένα από τα μαθήματα, μέσα στο προβλεπόμενο ποσοστό του 35%, θα γίνονται με τηλεδιάσκεψη.

ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 1. Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη η ηλεκτρονική αίτηση
 2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
 3. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
 4. Αντίγραφο βασικού τίτλου σπουδών Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. Αν ο τίτλος σπουδών έχει απονεμηθεί από ίδρυμα του εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθεί και η σχετική βεβαίωση ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π (ΔΙΚΑΤΣΑ)
 5. Αντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας βασικού τίτλου σπουδών στην οποία να αναγράφεται και ο βαθμός πτυχίου.
 6. Αντίγραφο αποδεικτικού ξένης γλώσσας επιπέδου Β2 και άνω.

Τα αναφερόμενα, κατά την πρώτη φάση αξιολόγησης, δικαιολογητικά κατατίθενται σε απλή φωτοτυπία.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ/ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Για να γίνει δεκτή η υποψηφιότητά τους, οι υποψήφιοι πρέπει να ακολουθήσουν την παρακάτω διαδικασία:

Να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας στον σύνδεσμο http://diaviou.mst.uowm.gr/mst/form.php

 1. Να αποστείλουν με απλό ταχυδρομείο εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας φάκελο υποψηφιότητας που θα περιέχει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πιστοποιούν τα προσόντα που δήλωσαν στην αίτησή τους καθώς και την αίτηση τους υπογεγραμμένη στην παρακάτω ταχυδρομική διεύθυνση:

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
  Κοίλα Κοζάνης Τ.Κ. 50100
  Με τη ένδειξη: ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ Π.Μ.Σ.
  «Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Επικοινωνία και Ηγεσία»

  και
 2. Να αποστείλουν και ηλεκτρονικά εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας φάκελο υποψηφιότητας που θα περιέχει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πιστοποιούν τα προσόντα που δήλωσαν στην αίτησή τους καθώς και την αίτηση τους υπογεγραμμένη στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση hrmcl@uowm.gr

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν την Αίτηση για ένταξη στο Π.Μ.Σ. από 14/4/2020 – 31/5/2020.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.: τηλ. επικοινωνίας 24610 68157 – 68221 (ώρες εξυπ 11πμ-1μμ εργάσιμες ημέρες) email: hrmcl@uowm.gr

Youthspot Team

Written by Youthspot Team

Το www.youthspot.eu είναι ένα φρέσκο, νεανικό site.
Το νέο, φρέσκο hot spot, ένας διαδικτυακός τόπος όπου οι
νέοι ενημερώνονται για θέματα που τους αφορούν και παράλληλα ψυχαγωγούνται.

Ντορέττα Παπαδημητρίου: έβαλε το μαγιό της κι «έριξε» το Instagram

10 καλοκαιρινά τατουάζ!