Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: Διοίκηση Επιχειρήσεων MBA

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση για την ένταξή τους, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) “ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΒΑ” το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) (Master of Science). Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων» (ΜΒΑ Master of Business Administration) με τρεις κατευθύνσεις: 1. Ψηφιακό Επιχειρείν (Digital Business), 2. Διοίκηση (Management) και 3. Μάρκετινγκ (Marketing)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Η διάρκεια του ΠΜΣ είναι κατ’ ελάχιστο τέσσερα (4) και κατά το μέγιστο οχτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα με την προϋπόθεση απόκτησης εκατόν είκοσι (120) πιστωτικών μονάδων.

Το Πρόγραμμα ενεκρίθη κατά το νόμο από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. (αριθμό πρωτ. 137502/Ζ1/22-08-2018), από την Διοικούσα Επιτροπή του Πανεπιστημίου (16/17.07.2018 – ΑΔΑ Ω2ΤΞ46Μ9ΞΗ-ΘΝΘ), απόφαση δε της ίδρυσης έχει αποσταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο και επίκειται η δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Με τη λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης χορηγείται το Παράρτημα Διπλώματος (Diploma Supplement) στην Ελληνική ή/και Αγγλική γλώσσα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί Παραρτήματος Διπλώματος, μετά από σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου.

Το κόστος του προγράμματος ανέρχεται σε 4.000€ και αποπληρώνεται σε τέσσερεις (4) ισόποσες δόσεις. Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης και μέχρι του 30% των εισακτέων στο ΠΜΣ οι επιτυχόντες που καλύπτουν τα κριτήρια του της παραγράφου 2 του άρθρου 35 του Ν. 4485/2017 (Σχετικές πληροφορίες για την υποβολή σχετικής αίτησης και των απαραίτητων τεκμηρίων, για όσους θεωρούν ότι καλύπτουν τα σχετικά κριτήρια του νόμου, δίνονται παρακάτω).

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 120 φοιτητές συνολικά, κατ’ ανώτατο όριο εξήντα (60) φοιτητές η Κατεύθυνση Ψηφιακό Επιχειρείν και κατ’ ανώτατο όριο εξήντα (60) φοιτητές η Κατεύθυνση Μάνατζμεντ & η Κατεύθυνση Μάρκετινγκ. (Στον αριθμό των εισακτέων λαμβάνονται υπόψη και οι φοιτητές με δωρεάν φοίτηση και οι υπότροφοι, σύμφωνα με το άρθρο 35 του νόμου 4485/2017).

Οι υποψήφιοι πρέπει να επιλέξουν μια από τις τρεις κατευθύνσεις του ΠΜΣ με την αίτησή τους στο πρόγραμμα. Σε περίπτωση που μια κατεύθυνση συμπληρώσει το προβλεπόμενο άνω όριο εισακτέων, το ΠΜΣ μπορεί να προτείνει στους υποψήφιους, που δεν επιλέχθηκαν στην προτιμώμενη κατεύθυνση, να ενταχθούν σε μια άλλη από τις διαθέσιμες κατευθύνσεις του ΠΜΣ, εφόσον αυτές δεν έχουν συμπληρώσει των ανώτατο επιτρεπτό αριθμό εισακτέων.

Η αλλαγή κατεύθυνσης κατά τη διάρκεια των σπουδών δεν επιτρέπεται.

Ειδικά για εφέτος η υποβολή αιτήσεων θα γίνει ηλεκτρονικά και ταχυδρομικά και η συνέντευξη θα γίνει ηλεκτρονικά.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, απόφοιτοι όλων των τμημάτων των Ελληνικών ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) και των ομοταγών Ιδρυμάτων του εξωτερικού. Οι υποψήφιοι γίνονται δεκτοί μετά από συνέντευξη και συνεκτίμηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων με βάση συγκεκριμένων κριτηρίων. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση και φάκελο στοιχείων από 1 Ιουνίου 2020 και μέχρι 10 Ιουλίου 2020 στην διεύθυνση:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών
Τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πανεπιστημιούπολη 2)
Π.Μ.Σ. “ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΜΒΑ”
Π. Ράλλη και Θηβών 250,
12244, Αιγάλεω

e-mail: [email protected]
Τηλ. Επικοινωνία:
Γραμματεία Τμήματος: +30 210 5351151
Κατεύθυνση Διοίκησης (Management): +30 6936 285 652
Κατεύθυνση Μάρκετινγκ (Marketing): +30 210 53 81 132
Κατεύθυνση Ψηφιακού Επιχειρείν (Digital Business): +30 6987 420 490

Οι υποψήφιοι πρέπει υποχρεωτικά:

 1. Να υποβάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά με συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας που υπάρχει για αυτό το σκοπό στη σελίδα του ΠΜΣ στη διεύθυνση: http://demba.uniwa.gr
 2. Να αποστείλουν την αίτησή τους ταχυδρομικά στη διεύθυνση που φαίνεται πιο πάνω.

1) Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να υποβληθούν ηλεκτρονικά είναι τα εξής:

 • Συμπλήρωση αίτησης/φόρμας συμμετοχής στο Π.Μ.Σ.
 • Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντιστοίχων τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Εάν ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται και πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).
 • Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου.
 • Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, ή/και επαγγελματική εμπειρία και η επιστημονική δραστηριότητα του υποψηφίου.
 • Βεβαίωση καλής τουλάχιστον γνώσης της Αγγλικής γλώσσας
 • Δύο συστατικές επιστολές (εκ των οποίων τουλάχιστον η μια να προέρχεται από μέλος ΔΕΠ 3βάθμιας εκπαίδευσης με άμεση σχέση με τον υποψήφιο)

Επίσης τα ακόλουθα Δικαιολογητικά, αν υπάρχουν, μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά:

 • Αντίτυπα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, αντίγραφα συγγραφικού έργου κ.λπ., εφόσον υπάρχουν.
 • Βεβαιώσεις επαγγελματικής ή/και ερευνητικής εμπειρίας.
 • Μία πρόσφατη φωτογραφία.
 • Βεβαίωση γνώσης ξένων άλλων ξένων γλωσσών

2) Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να αποσταλούν ταχυδρομικά είναι τα εξής:

 • αίτηση συμμετοχής στο Π.Μ.Σ.
 • αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντιστοίχων τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Εάν ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται να προσκομισθεί πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).
 • Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου.
 • Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, ή/και επαγγελματική εμπειρία και η επιστημονική δραστηριότητα του υποψηφίου.
 • Βεβαίωση καλής τουλάχιστον γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (η γνώση άλλης ευρωπαϊκής γλώσσας συνεκτιμάται, εφόσον υπάρχει).
 • Αντίτυπα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, αντίγραφα συγγραφικού έργου κ.λπ., εφόσον υπάρχουν.
 • Κάθε άλλο έργο ή δραστηριότητα που μπορεί να ενισχύσει την επιλογή του υποψηφίου.
 • Δύο συστατικές επιστολές (εκ των οποίων τουλάχιστον η μια να προέρχεται από μέλος ΔΕΠ 3βάθμιας εκπαίδευσης με άμεση σχέση με τον υποψήφιο)
 • Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας.
 • Δύο πρόσφατες φωτογραφίες, στις οποίες αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου. Οι φωτογραφίες προσκομίζονται μόνο σε περίπτωση επιλογής του υποψηφίου.

Περισσότερες πληροφορίες για το ΠΜΣ διατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στην παραπάνω διεύθυνση και τηλέφωνα (ώρες 9:00 – 14:00 καθημερινά).