Πανεπιστήμιο Πατρών: Συστήματα Επεξεργασίας Πληροφορίας και Μηχανική Νοημοσύνη

Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Συστήματα Επεξεργασίας Πληροφορίας και Μηχανική Νοημοσύνη» (ΣΜΗΝ) αποφάσισε την προκήρυξη 25 θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2020/21.

Στο ΔΠΜΣ ΣΜΗΝ συμμετέχουν:
• Το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών  (που έχει αναλάβει και τη διοικητική υποστήριξη του ΔΠΜΣ ΣΜΗΝ),
• Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών,
• Το Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το ΔΠΜΣ ΣΜΗΝ οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) διάρκειας τριών ακαδημαϊκών εξαμήνων  με 90 ECTS. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ / ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ  –  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Στο ΔΠΜΣ ΣΜΗΝ γίνονται δεκτοί, κατόπιν επιτυχούς ανταπόκρισης στη διαδικασία επιλογής, απόφοιτοι Τμημάτων:
• Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών
• Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής
• Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών
• Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
καθώς και άλλων συναφών τμημάτων των Πανεπιστημίων της ημεδαπής, πτυχιούχοι αντίστοιχων Τμημάτων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, των οποίων το Δίπλωμα ή το Πτυχίο έχει αναγνωρισθεί από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α./Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.   Μπορούν να υποβάλουν και όσοι κατά τη στιγμή της αίτησής τους οφείλουν το πολύ μέχρι 5 μαθήματα ή/και τη διπλωματική τους εργασία. Σε περίπτωση που επιλεγούν θα πρέπει να προσκομίσουν, μέχρι τη λήξη των εγγραφών, όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά περάτωσης σπουδών. 

Επιπλέον των 25 εισακτέων του ΔΠΜΣ ΣΜΗΝ και κατόπιν έγκρισης σχετικών συμφωνιών από την ΕΔΕ του ΔΠΜΣ ΣΜΗΝ, μπορεί να επιλέγονται μέχρι πέντε (5) στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων για θέσεις στο ΔΠΜΣ ΣΜΗΝ καθώς και όσοι έχουν υποτροφία από Ελληνικό ή Διεθνή Οργανισμό.

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται κυρίως με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων: το γενικό βαθμό  Διπλώματος/Πτυχίου, τη βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με το αντικείμενο του ΔΠΜΣ ΣΜΗΝ, την επίδοση σε διπλωματική/πτυχιακή εργασία, όπου αυτή προβλέπεται, την επαρκή γνώση ξένης γλώσσας, την ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα που ενδεχομένως έχει ο υποψήφιος, καθώς και τις συστατικές επιστολές.

Η έναρξη των μαθημάτων του ΔΠΜΣ ΣΜΗΝ θα γίνει στις 5 Οκτωβρίου 2020.  Σημειώνεται ότι η φυσική παρουσία των μεταπτυχιακών φοιτητών στα μαθήματα του προγράμματος, στα οποία είναι εγγεγραμμένοι, είναι υποχρεωτική. Επιπλέον, κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται να προσφέρει επικουρικό έργο σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στον Κανονισμό του ΔΠΜΣ ΣΜΗΝ. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ / ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Η υποβολή αιτήσεων στο ΔΠΜΣ ΣΜΗΝ για το ακαδημαϊκό έτος 2020/21 ξεκινάει στις 15 Ιουνίου 2020 και ολοκληρώνεται στις 13 Σεπτεμβρίου 2020.  Το σύστημα υποβολής θα είναι ανοικτό για όλο αυτό το διάστημα.  Η αξιολόγηση όμως θα γίνει σε δύο φάσεις: 
• 1η Φάση:  Θα αξιολογηθούν όσες αιτήσεις έχουν υποβληθεί έως την Κυριακή 5 Ιουλίου 2020.
• 2η Φάση:  Θα αξιολογηθούν όσες αιτήσεις έχουν υποβληθεί στο επόμενο διάστημα και έως την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2020.
Διευκρινίσεις για τη διαδικασία των 2 φάσεων:
• 1η ΦΑΣΗ:  Οι αιτήσεις υποψηφιότητας που θα υποβληθούν ηλεκτρονικά με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι και 5-7-2020, θα αξιολογηθούν από την αρμόδια επιτροπή εντός του Ιουλίου. Για όσες υποψηφιότητες κριθεί απαραίτητο να υπάρξει συνέντευξη, αυτή θα πραγματοποιηθεί κατά το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουλίου 2020 και στη συνέχεια, εντός των επόμενων 5 ημερών, θα ανακοινωθεί ο πρώτος κατάλογος των επιλεγέντων Εισακτέων. Ο αριθμός των Εισακτέων της 1ης Φάσης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος του 50% του συνολικού επιτρεπτού αριθμού εισακτέων. Κατά την αξιολόγηση της 1η Φάσης κάποιοι υποψήφιοι μπορεί να κριθούν ως Επιλαχόντες. Οι αιτήσεις των Επιλαχόντων θα επανεξεταστούν τον Σεπτέμβριο.
• 2η ΦΑΣΗ:  Οι αιτήσεις υποψηφιότητας που θα υποβληθούν ηλεκτρονικά με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από 6-7-2020 μέχρι και 13-9-2020, θα αξιολογηθούν από την αρμόδια επιτροπή εντός του Σεπτεμβρίου. Για όσες υποψηφιότητες κριθεί απαραίτητο να υπάρξει συνέντευξη, αυτή θα πραγματοποιηθεί κατά την 4η εβδομάδα του Σεπτεμβρίου 2020 και στη συνέχεια, εντός των επόμενων 5 ημερών, θα ανακοινωθεί ο δεύτερος και τελευταίος κατάλογος των Εισακτέων.
• Αίτηση υποψηφιότητας μπορεί να υποβληθεί μόνο μία φορά κατά το διάστημα υποβολής.  Αν κάποιος που έχει αξιολογηθεί στην 1η Φάση και δεν έχει γίνει δεκτός θεωρεί ότι έχει σημαντικά πρόσθετα στοιχεία να προσκομίσει, τότε μπορεί να  τα αποστείλει ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: [email protected] . Στο ΘΕΜΑ του μηνύματος θα πρέπει να περιλαμβάνεται η λέξη ΣMHN.
• Oι ημερομηνίες των συνεντεύξεων θα ανακοινωθούν στον ιστότοπο του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής (εδώ) και στον ιστότοπο του ΔΠΜΣ ΣΜΗΝ (εδώ).
• Τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων θα ανακοινωθούν στους παραπάνω ιστοτόπους.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  (ΜΟΝΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ):

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη δικτυακή διεύθυνση εδώ.

Τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν εντός προθεσμίας, δηλαδή έως 5/7/2020 για όποιον επιθυμεί να αξιολογηθεί στη 1η Φάση ή έως 13/9/2020 για όποιον επιθυμεί να αξιολογηθεί στη 2η Φάση. Οι αιτήσεις που δεν είναι πλήρεις ή είναι εκπρόθεσμες δεν θα εξετάζονται και θα απορρίπτονται.

Τα δικαιολογητικά περιλαμβάνουν:
α) Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  Κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής θα βρείτε την Αίτηση συνημμένη στο πεδίo  «Απαραίτητα Δικαιολογητικά», ή/και στη διεύθυνση: εδώ
β) Πλήρες βιογραφικό σημείωμα, το οποίο θα περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή/και επαγγελματική δραστηριότητα και τις πιθανές επιστημονικές εργασίες του υποψηφίου εφόσον υπάρχουν.
γ) Αντίγραφο Διπλώματος ή Πτυχίου, ή πιστοποιητικού από το οποίο να προκύπτει ότι έχουν περατωθεί  οι σπουδές. Σε περίπτωση που δεν έχουν περατωθεί ακόμη οι σπουδές: Βεβαίωση του Τμήματος προέλευσης η οποία να πιστοποιεί το πλήθος των οφειλόμενων μαθημάτων του υποψηφίου. 
δ)  Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
ε) Βεβαίωση ισοτιμίας Διπλώματος ή Πτυχίου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (για όσους προέρχονται από Πανεπιστήμια του Εξωτερικού).
στ) Επάρκεια Αγγλικής Γλώσσας, που τεκμηριώνεται με σχετικά επικυρωμένα πιστοποιητικά.
ζ) Δύο συστατικές επιστολές.
η) Πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία σε μορφότυπο  .jpg ή .png .
θ) Αντίγραφο ταυτότητας/διαβατηρίου.
Τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν ΜΟΝΟΝ ηλεκτρονικά στη δικτυακή διεύθυνση: εδώ
Οι συστατικές επιστολές να αποστέλλονται  ηλεκτρονικά, απευθείας από τον συντάκτη τους, στη διεύθυνση: [email protected]. Στο ΘΕΜΑ του μηνύματος θα πρέπει να περιλαμβάνεται η λέξη ΣMHN.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία του ΔΠΜΣ ΣΜΗΝ, καθώς και τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των μεταπτυχιακών φοιτητών μπορούν να βρεθούν στον Κανονισμό του ΔΠΜΣ ΣΜΗΝ, στη διεύθυνση:   εδώ
Για οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με το ΔΠΜΣ ΣΜΗΝ μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών,  Τηλ.: 2610-996945,  (e-mail: [email protected]) ή στον Διευθυντή του ΔΠΜΣ ΣΜΗΝ, Καθηγητή Κωνσταντίνο Μπερμπερίδη (email: [email protected]).