Ιόνιο Πανεπιστήμιο: Νέα Μέσα Επικοινωνίας και Ψηφιακό Μάρκετινγκ

Tο Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Νέα Μέσα Επικοινωνίας και Ψηφιακό Μάρκετινγκ» (“New Media Communication and Digital Marketing”).

Το ΠΜΣ «Νέα Μέσα Επικοινωνίας και Ψηφιακό Μάρκετινγκ» έχει ως αντικείμενο την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και την ανάπτυξη ικανοτήτων αξιοποίησης των Ψηφιακών Μέσων για την Επικοινωνία και το Μάρκετινγκ. Σκοπός του προγράμματος είναι να παράσχει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές τη γνώση που είναι απαραίτητη ώστε να εμβαθύνουν σε ειδικά ζητήματα της επιστήμης της Επικοινωνίας και του Μάρκετινγκ και να αναπτύξουν υψηλού επιπέδου επιστημονική σκέψη με επαγγελματικό και ερευνητικό προσανατολισμό. Το πρόγραμμα απευθύνεται τόσο σε εργαζόμενους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις στα νέα μέσα επικοινωνίας και ψηφιακού μάρκετινγκ, όσο και σε πτυχιούχους ΑΕΙ οι οποίοι επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο στους τομείς της Επικοινωνίας και των Ψηφιακών Μέσων. Στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Πανεπιστήμια, ΤΕΙ) της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του ΠΜΣ απονέμεται Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα «Νέα Μέσα Επικοινωνίας και Ψηφιακό Μάρκετινγκ», στις ακόλουθες ειδικεύσεις:

i. Ψηφιακό Μάρκετινγκ
ii. Διαδικτυακή Επικοινωνία και Δημιουργία Περιεχομένου

Το 50% της διδασκαλίας των μαθημάτων πραγματοποιείται με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τουλάχιστον το 75% των ωρών διδασκαλίας του κάθε μαθήματος. Κάθε μάθημα περιλαμβάνει 10 εκπαιδευτικές ενότητες. Τα δια ζώσης μαθήματα θα πραγματοποιηθούν εντός εντατικών κύκλων μαθημάτων, οι οποίοι δεν θα υπερβαίνουν τις 2 εβδομάδας ανά εξάμηνο, προκειμένου να διευκολυνθούν οι φοιτητές εκτός Κεφαλονιάς. Ως γλώσσα διδασκαλίας ορίζεται η ελληνική, ωστόσο η συγγραφή της διπλωματικής εργασίας δύναται να πραγματοποιηθεί στην αγγλική σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον Κανονισμό του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών.

Δίδακτρα

Τα τέλη φοίτησης του προγράμματος ανέρχονται συνολικά στα 2.500 ευρώ για το σύνολο των απαιτούμενων εξαμήνων σπουδών. Παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής καταβολής τους ως ακολούθως:

  • 400 ευρώ με την εγγραφή στο ΠΜΣ
  • 400 ευρώ με την λήξη του Α εξαμήνου σπουδών
  • 400 ευρώ πριν από την έναρξη του Β εξαμήνου σπουδών
  • 400 ευρώ με την λήξη του Β εξαμήνου σπουδών
  • 450 ευρώ πριν από την έναρξη του Γ εξαμήνου σπουδών
  • 450 ευρώ με την λήξη του Γ εξαμήνου σπουδών

Υπάρχει δυνατότητα απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης υποτροφιών σε φοιτητές με εξαιρετικές επιδόσεις στα μαθήματα του ΠΜΣ. Οι προϋποθέσεις για την απαλλαγή των τελών φοίτησης ορίζονται στον Κανονισμό του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών.

Οι υποψήφιοι φοιτητές θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υποψηφιότητας στον σύνδεσμο http://sites.ionio.gr/dmc-master/ από Δευτέρα 3 Αυγούστου 2020 έως και Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2020. Τα δικαιολογητικά τα οποία θα πρέπει να υποβληθούν είναι τα ακόλουθα:

1. Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας (συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας)
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
3. Αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος ελληνικού Α.Ε.Ι. ή αντίγραφο πτυχίου ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π ή Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών
4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο θα αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου/διπλώματος
5. Αντίγραφο διπλωματικής/πτυχιακής εργασίας (εάν έχει εκπονηθεί)
6. Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (εάν υπάρχει) ελληνικού Α.Ε.Ι. ή ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π καθώς και το σχετικό πρόγραμμα σπουδών του μεταπτυχιακού τους μαζί με το περίγραμμα των μαθημάτων
7. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά ή συνέδρια με κριτές, (εάν υπάρχουν)
8. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, (εάν υπάρχουν)
9. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας
10. Δύο συστατικές επιστολές (οι συστατικές στέλνονται απευθείας από τον συντάκτη της συστατικής στην διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας: [email protected] με θέμα μηνύματος το ονοματεπώνυμο του υποψήφιου. Σε περίπτωση αδυναμίας αποστολής των συστατικών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, υποβάλλονται από τον υποψήφιο μέσω της πλατφόρμας)
11. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας

Οι υποψήφιοι που θα κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα θα κληθούν για συνέντευξη από την Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) η οποία θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά.

Τα ονόματα των επιτυχόντων θα ανακοινωθούν στον ιστότοπο του ΠΜΣ, ενώ θα υπάρξει και ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Όσοι υποψήφιοι φοιτητές γίνουν δεκτοί στο ΠΜΣ θα κληθούν να καταθέσουν φάκελο των δικαιολογητικών τους σε έντυπη μορφή στην Γραμματεία του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους σε αυτό.

Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν τον Νοέμβριο του 2020.

Επιπλέον πληροφορίες για το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών είναι διαθέσιμες: