Πανεπιστήμιο Πειραιώς: ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)

Επαναπροκήρυξη νέας σειράς του ΠΜΣ για το Ακαδ. Έτος 2020-21 – Υποβολή έως 4 Σεπτεμβρίου 2020. 

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21, ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος:

  • ΜΒΑ πλήρους φοίτησης, διάρκειας 3 εξαμήνων 
  • ΜΒΑ TQM International πλήρους (ή μερικής) φοίτησης, διάρκειας 3 (ή 5) εξαμήνων
  • ΜΒΑ-Tourism Management, πλήρους φοίτησης, διάρκειας 3 εξαμήνων
  • Executive ΜΒΑ (ΕΜΒΑ), διάρκειας 4 εξαμήνων

Στα εν λόγω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα) της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Η αξιολόγηση και η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με αντικειμενικά προσόντα και προσωπική συνέντευξη από επιτροπή Καθηγητών και σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στον κανονισμό σπουδών των ΠΜΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν από 24/08/2020 μέχρι και 04/09/2020 ηλεκτρονικά ή στη Γραμματεία του Τμήματος τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Συμπληρωμένη έντυπη αίτηση (χορηγείται από το Τμήμα ή ηλεκτρονικά)

2. Αντίγραφο πτυχίου*

3. Αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών των προπτυχιακών σπουδών

4. Αντίγραφο σχετικού μεταπτυχιακού τίτλου (εάν υπάρχει)

5. Αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ για όσους έχουν τίτλους από ΑΕΙ της αλλοδαπής

6. Αποδεικτικό πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (επικυρωμένο από εκδούσα αρχή ή δικηγόρο)**

7. Βιογραφικό σημείωμα

8. Δύο (2) συστατικές επιστολές από Μέλη ΔΕΠ και μία (1) από εργοδότη, αν υπήρξε ή υπάρχει (σε έντυπα του Τμήματος)

9. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν ***

10. Δύο (2) φωτογραφίες, μεγέθους διαβατηρίου, οπισθογραφημένες

11. Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας

* Γίνονται δεκτές αιτήσεις και από υποψηφίους που θα καταστούν πτυχιούχοι περιόδου Σεπτεμβρίου 2019.

** Γίνονται δεκτές αιτήσεις και από υποψηφίους που θα λάβουν σχετικό αποδεικτικό έως και την εγγραφή τους στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. Τα δικαιολογητικά 1 έως 7 υποβάλλονται εις διπλούν (σε ξεχωριστό φάκελο).

*** Επιπρόσθετα, ΜΟΝΟ για το Ε-ΜΒΑ: Αποδεικτικά πρόσφατης επαγγελματικής εμπειρίας που να καλύπτουν περίοδο τριών τουλάχιστον ετών μετά την απόκτηση του πρώτου πτυχίου (βεβαιώσεις εργοδοτών). Υποψήφιος ο οποίος διαθέτει αποδεδειγμένη τριετή εμπειρία σε ανώτατη ή ανώτερη διοικητική θέση, μπορεί να γίνει δεκτός χωρίς την προϋπόθεση η σχετική εμπειρία να έχει αποκτηθεί μετά τη λήψη του πρώτου πτυχίου.

Για έντυπα αιτήσεων και σχετικό πληροφοριακό φυλλάδιο οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στη:

Γραμματεία του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Πειραιώς,

Καραολή και Δημητρίου 80, Πειραιάς 185 34

Για την ταχύτερη διεκπεραίωση της διαδικασίας αξιολόγησης, συνιστάται η αίτηση να υποβάλλεται ηλεκτρονικά. Όσα δικαιολογητικά δεν υποβληθούν ηλεκτρονικά θα πρέπει να αποσταλούν ή να κατατεθούν στη γραμματεία του Τμήματος ΟΔΕ εις διπλούν.

Επίσης, πληροφορίες και τα ανωτέρω έντυπα είναι διαθέσιμα μέσω των emails:

για το ΠΜΣ ΜΒΑ και ΠΜΣ.ΔΕ-ΜΤ: [email protected],

για το ΠΜΣ. ΕΜΒΑ: [email protected],

για το ΠΜΣ.MBA TQM International: [email protected],

αλλά και μέσω της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου Πειραιώς στο σύνδεσμο «Μεταπτυχιακές Σπουδές», και στις αντίστοιχες ιστοσελίδες των ΠΜΣ ΜΒΑΜΒΑ TQM InternationalΜΒΑ-Tourism Management και Executive ΜΒΑ (ΕΜΒΑ).

Tηλέφωνα επικοινωνίας, emails για αποστολή αιτήσεων, πέραν της απευθείας ηλεκτρονικής υποβολής και emails για διάθεση εντύπων:

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ.ΔΕ Καθηγητής Ν. Γεωργόπουλος

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ.ΕΜΒΑ Καθηγητής Δ. Γεωργακέλλος

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ.ΔΕ-ΟΠ Καθηγητής M. Σφακιανάκης

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ.ΔΕ Καθηγητής Αθ. Κουρεμένος

Κάντε ηλεκτρονική αίτηση για το ΜΒΑ εδώ