Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας: Σχεδιασμός και Κατασκευή Τεχνικών Έργων

Το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του ΔΙ.ΠΑ.Ε. οργανώνει και λειτουργεί για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.). Το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος χορηγεί Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών (Μ.Δ.Σ) στο «Σχεδιασμό και Κατασκευή Τεχνικών Έργων».

Η διάρκεια του Π.Μ.Σ. που οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών (Μ.Δ.Ε.) είναι 3 εξάμηνα.

Περιλαμβάνει υποχρεωτική παρακολούθηση διαλέξεων, εκπόνηση και παρουσίαση εργασιών, εργαστηριακή άσκηση ή άσκηση πεδίου και συμμετοχή σε εκπαιδευτικές εκδρομές.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να επικουρούν καθηγητές του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ) σε φροντιστηριακές ασκήσεις  και εργαστήρια καθώς και να συμμετάσχουν σε ερευνητικά έργα και προγράμματα, σχετικά με το επιστημονικό τους αντικείμενο.

Προβλέπεται η οικονομική συμμετοχή των φοιτητών για την κάλυψη αναγκών του προγράμματος ύψους 2000,00 €.  Η συμμετοχή αυτή θα καταβάλλεται τμηματικά ήτοι: με την εγγραφή 700 € και στην έναρξη του 2ου και 3ου εξαμήνου 700 € και 600 € αντίστοιχα.

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν οι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής (των οποίων το πτυχίο έχει αναγνωρισθεί από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή από το ΔΟΑΤΑΠ ή έχουν καταθέσει αίτηση για αναγνώριση) που επιθυμούν να αποκτήσουν επιστημονική εξειδίκευση στην ευρύτερη γνωστική περιοχή του ΠΜΣ και προέρχονται από Τμήματα Πολυτεχνικών Σχολών, Μηχανικών Τ.Ε., Μηχανικών Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Στρατιωτικών Σχολών, Σχολών Θετικών Επιστημών.

Εκτός των πτυχιούχων, μπορούν επίσης να υποβάλουν αίτηση, φοιτητές που έχουν περατώσει επιτυχώς τις εξετάσεις όλων των μαθημάτων τους (ή θα έχουν περατώσει τις σπουδές τους μέχρι την καταληκτική προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών) και εκκρεμεί μόνο η ορκωμοσία τους. Για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής, οι φοιτητές αυτοί θα προσκομίζουν πιστοποιητικό από τη Γραμματεία του Τμήματός τους, στο οποίο θα φαίνεται ότι περάτωσαν τις σπουδές τους, θα αναφέρεται ο βαθμός πτυχίου και ότι εκκρεμεί μόνο η διαδικασία της ορκωμοσίας. Η οριστικοποίηση της εγγραφής τους θα γίνεται μετά την προσκόμιση του αντίγραφου πτυχίου.

Μέλος των Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του ΑΤΕΙ-Θ που πληροί τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του νόμου 4485/2017, μπορεί μετά από αίτησή του να εγγραφεί ως υπεράριθμος, και μόνο ένας κατ’ έτος στο Π.Μ.Σ., σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 45 νόμου 4485/2017 και εφόσον το παρόν ΠΜΣ είναι συναφές με το αντικείμενο του τίτλου σπουδών του και του έργου που επιτελεί στο ΑΤΕΙ-Θ.

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει με εκτίμηση των παρακάτω κριτηρίων (η βαρύτητα % του κάθε κριτηρίου):

Κριτήρια επιλογής Υποψηφίων – Συντελεστής

 • Γενικός  βαθμός πτυχίου – 20%
 • Επίδοση στην πτυχιακή εργασία – 10%
 • Αριθμός συναφών προπτυχιακών μαθημάτων:
  (α) έως και δέκα (10) μαθήματα, συντελεστής 0,50
  (β) περισσότερα από δέκα (10) μαθήματα, συντελεστής 1,00
  – 20%
 • Βιογραφικό Σημείωμα, από το οποίο αξιολογούνται κυρίως :
  (α) συναφής επαγγελματική, επιστημονική – ερευνητική εμπειρία, συντελεστής 0,60
  (β) πρόσθετοι τίτλοι ακαδημαϊκών σπουδών (πτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί) πλέον του βασικού, συντελεστής 0,30
  (γ) υποτροφίες και άλλες διακρίσεις, συντελεστής 0,10
  – 30%
 • Προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων- 15%
 • 2η ή περισσότερες ξένες γλώσσες.
  Οι αλλοδαποί υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν επαρκώς την Ελληνική γλώσσα για την απρόσκοπτη παρακολούθηση του ΠΜΣ. – 5%

ΣΥΝΟΛΟ    100%

Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ του ΑΤΕΙΘ σε έντυπη μορφή μέχρι την 5η Οκτωβρίου 2020.

Τηλ  2310 013934/5, fax 2310 791156

Web: http://www.cie.teithe.gr/

Ε-Mail: [email protected]