Πανεπιστήμιο Κρήτης: Ιστορία της Τέχνης

Οι εξετάσεις των υποψηφίων για εγγραφή στo πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης) του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας στην Ιστορία της Τέχνης θα διενεργηθούν θα διενεργηθούν την Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2021 στις 10.00-14.00 και 17.30-20.30.

Λόγω των συνθηκών που έχει δημιουργήσει ο COVID-19, οι εξετάσεις θα διεξαχθούν ηλεκτρονικά. Αναλυτικές οδηγίες θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Τμήματος μετά το πέρας της προθεσμίας της υποβολής των αιτήσεων.

Προθεσμία

Υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών μέχρι και την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2021.

Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών

Υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών γίνεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://postgrad.cict.uoc.gr/ στην οποία οι υποψήφιοι θα πρέπει να δημιουργήσουν λογαριασμό χρήστη, να επεξεργαστούν την αίτησή τους, να επισυνάψουν (upload) τα δικαιολογητικά τους και να την υποβάλουν οριστικά πριν τη λήξη της προθεσμίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν:

α. Αίτηση συμμετοχής στην ιστοσελίδα https://postgrad.cict.uoc.gr/

β. Αντίγραφο πτυχίου. Για τους πτυχιούχους των Α.Ε.Ι. εξωτερικού απαιτείται το αντίγραφο πτυχίου να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση και από πιστοποιητικό αντιστοιχίας ή ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή βεβαίωση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ότι έχουν ήδη καταθέσει το πτυχίο τους για αναγνώριση.

γ. Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο πρέπει να αναγράφεται και ο βαθμός πτυχίου.

δ. Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο να αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η επιστημονική δραστηριότητα, η διδακτική/επαγγελματική εμπειρία και η ευρύτερη κοινωνική δραστηριότητα του/της υποψήφιου/ιας.

ε. Αντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών. Το επίπεδο γλωσσομάθειας που απαιτείται είναι το επίπεδο B2· συγκεκριμένα, για την αγγλική γλώσσα: επιπέδου Lower, για τη γαλλική: DELF B2, για τη γερμανική: ZERTIFIKATB2, για την ιταλική: CELI 3, για την ισπανική: Diplomas de Español como Lengua Extranjera (DELE, Nivel intermedio).

READ MORE:  Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: Νέες μέθοδοι στη Φυσικοθεραπεία

στ. Γραπτή ερευνητική πρόταση (500-1000 λέξεις) για ένα θέμα Ιστορίας της Τέχνης όπου να αναδεικνύεται η συγκρότηση του/της υποψήφιου/ας σε ζητήματα ιστορίας της τέχνης.

ζ. Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου για τους/τις αλλοδαπούς/ές υποψηφίους/ες.

η. Κάθε άλλο έγγραφο που πιστοποιεί έργο ή δραστηριότητα που κατά την κρίση του/της υποψήφιου/ας θα βοηθούσε στην επιλογή του/της (συστατικές επιστολές, δημοσιεύσεις, πτυχιακές ή σεμιναριακές εργασίες κ.ά.).

θ. Πιστοποιητικό επάρκειας ελληνικής γλώσσας για τους/τις αλλοδαπούς/ές υποψήφιους/ες.

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι φοιτητές που αναμένεται να έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους πριν τις εγγραφές στο Πρόγραμμα. Σε αυτή την περίπτωση υποβάλλουν προσωρινά Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων και Βεβαίωση περάτωσης σπουδών.

Για τα πιστοποιητικά και τα αρχεία που έχουν σαρωθεί:

  • Μπορείτε να επισυνάψετε μόνο αρχεία τύπου pdf
  • Μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος κάθε αρχείου 2ΜΒ
  • Συνολικό μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος αρχείων 20ΜΒ

Τα αντίγραφα των παραπάνω δεν απαιτείται να είναι επικυρωμένα. Πρέπει όμως να είναι πλήρη, ευκρινή και ευανάγνωστα. Για όσους από τους υποψηφίους επιτύχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις θα γίνει έλεγχος γνησιότητας των τίτλων. Κάθε δικαιολογητικό πρέπει να είναι σε ένα ενιαίο αρχείο PDF. Δεν γίνονται αποδεκτά δικαιολογητικά με μερική αποτύπωση των σελίδων καθώς και φωτογραφίες των δικαιολογητικών.

Για τις Συστατικές Επιστολές:

Οι συστατικές επιστολές πρέπει να σταλούν με e-mail και πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις.

Η αποστολή του e-mail θα πρέπει:

1. να γίνει από τον συντάκτη της συστατικής στην διεύθυνση [email protected] με την ένδειξη «Συστατική για τον/την υποψήφιο/α κ. (ΕΠΩΝΥΜΟ) του ΠΜΣ «Ιστορία της Τέχνης»

2. να γίνει μέχρι και πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων

READ MORE:  Υποτροφίες Στέγης από την Μονάδα Υποστήριξης Φοιτητών Ευπαθών Ομάδων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

3. να γίνει από διεύθυνση e-mail του φορέα στον οποίο ανήκει/εργάζεται ο συντάκτης

4. να περιλαμβάνει την ιδιότητα και πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του συντάκτη

Δεκτοί/ές ως υποψήφιοι/ες για τις εισαγωγικές εξετάσεις στο Π.Μ.Σ. στην Ιστορία της Τέχνης γίνονται κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, και συγκεκριμένα των Τμημάτων Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Φιλολογίας, Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας, Ανθρωπολογίας, Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, των Ανωτάτων Σχολών Καλών Τεχνών, των Σχολών και Τμημάτων Αρχιτεκτονικής, των Σχολών Επιστημών Αγωγής, των Προγραμμάτων Σπουδών «Ελληνικός Πολιτισμός» και «Ευρωπαϊκός Πολιτισμός» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.), των Σχολών Συντήρησης Έργων Τέχνης, Φωτογραφίας, Γραφικών Τεχνών και Διακόσμησης των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), καθώς και πτυχιούχοι αντίστοιχων Τμημάτων και Σχολών ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Οι υποψήφιοι θα περάσουν από συνέντευξη και θα εξεταστούν προφορικά και γραπτά στην Ιστορία της Τέχνης της Δύσης από την Αναγέννηση μέχρι τα μέσα του 20ού αιώνα (από το Giotto μέχρι τον Picasso). Επίσης θα εξεταστούν γραπτά σε μια ξένη γλώσσα της επιλογής τους (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά), την οποία θα δηλώσουν στην αίτηση συμμετοχής τους.

Ο αριθμός των εισακτέων δεν μπορεί να ξεπεράσει τους τριάντα (30) ετησίως.

Πληροφορίες : Γραμματεία Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας τηλ. 28310/77379-77337 και στην ιστοσελίδα http://www.history-archaeology.uoc.gr

Οι παλιές αγάπες! Πότε μια σχέση δεν έχει τελειώσει

Survivor: δείτε ποιοι θα είναι οι 10 διάσημοι που θα μπουν στο παιχνίδι!