Πανεπιστήμιο Κρήτης: Επιστήμες και Μηχανική Περιβάλλοντος

Το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης δέχεται αιτήσεις εισαγωγής στα Μεταπτυχιακά του Προγράμματα: “Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να δηλώσουν περισσότερα από ένα ΜΠΣ, χωρίς περιορισμούς, αρκεί να τα δηλώσουν με σειρά προτεραιότητας”.

 1. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ
 2. ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΑΣΦΔ)
 3. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΕΜΠ)

Στα Προγράμματα γίνονται δεκτοί Χημικοί, Βιολόγοι, Φυσικοί, Περιβαλλοντολόγοι, Γεωπόνοι, Χημικοί Μηχανικοί, πτυχιούχοι Σχολών Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών και άλλων Πανεπιστημιακών και Πολυτεχνικών σχολών συναφούς γνωστικού αντικειμένου της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων Τ.Ε.Ι. ενδεικτικά προερχόμενοι από Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος, Τεχνολόγων Γεωπόνων, Τεχνολογίας Τροφίμων ή άλλων συναφούς  γνωστικού αντικειμένου.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση 
 2. Αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος ή βεβαίωση της Γραμματείας ότι έχουν ολοκληρωθεί οι υποχρεώσεις για την απόκτηση του πτυχίου και εκκρεμεί η ορκωμοσία και βαθμός πτυχίου τουλάχιστον επτά (7).
 3. Αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ (όπου απαιτείται, για πτυχιούχους ξένων Πανεπιστημίων) 
 4. Αναλυτική Βαθμολογία Προπτυχιακών Σπουδών όλων των ετών
 5. Στοιχεία (ειδίκευση, τίτλος, περίληψη) πτυχιακής εργασίας (εάν υπάρχει)
 6. Βιογραφικό σημείωμα
 7. Δύο συστατικές επιστολές μελών ΔΕΠ με πλήρη στοιχεία συντάξαντος, να σταλούν από τον εισηγητή υπογεγραμμένες στο email: [email protected]
 8. Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών (εάν υπάρχουν)
 9. Αποδεικτικά ερευνητικών δρασηριοτήτων (εάν υπάρχουν)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι τις 25/01/2021 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Χημείας (κ.Β.Τσώλης e-mail: [email protected]). Τα πρωτότυπα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν μετά την επιλογή των υποψηφίων.

Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών για το εαρινό εξάμηνο 2020-2021 θα γίνουν μέσω τηλεδιάσκεψης. Η ακριβής ημερομηνία, η πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης και η σειρά των συνεντεύξεων θα αναρτηθούν στις Ανακοινώσεις της ιστοσελίδα του Τμήματος Χημείας.

READ MORE:  To U Τech Lab του Ιδρύματος Ευγενίδου καλωσορίζει τη νέα χρονιά

Άγχος: Μία λέξη με μεγάλη σημασία και πως να το μειώσεις

Δούκισσα Νομικού: επιστρέφει με νέα τηλεοπτική εκπομπή