Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος: Ψηφιακές και ήπιες δεξιότητες στις επιστήμες της αγωγής

Για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος με τίτλο: «Ψηφιακές και ήπιες δεξιότητες στις Επιστήμες της Αγωγής» (ΦΕΚ 4977 11/11/2020 τ. β’).

Προκηρύσσεται για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 (εαρινό εξάμηνο) η εισαγωγή 100 φοιτητών/τριών στο ΔΠΜΣ με τίτλο: «Ψηφιακές και ήπιες δεξιότητες στις Επιστήμες της Αγωγής»

Ο αριθμός φοιτητών/τριων αφορά 100 θέσεις που κατανέμονται ως εξής:  50 θέσεις  για την ειδίκευση «Αξιοποίηση ψηφιακών και ήπιων δεξιοτήτων στην πρώιμη παιδική ηλικία» και 50 θέσεις για την ειδίκευση «Αξιοποίηση ψηφιακών και ήπιων δεξιοτήτων στην εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»

Η έναρξη των μαθημάτων του ΔΠΜΣ θα γίνει το εαρινό εξάμηνο του 2021 (Μάρτιο). Οι σπουδές είναι τριών εξαμήνων και οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις Επιστήμες της Αγωγής. Τα μαθήματα διεξάγονται στις εγκαταστάσεις του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος στην Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη και η φοίτηση είναι υποχρεωτική. Τα μαθήματα γίνονται δια ζώσης και εξ αποστάσεως (ή αποκλειστικά εξ αποστάσεως σε περίπτωση παράτασης των οδηγιών του Υπουργείου για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID19).

1) Προϋποθέσεις Υποψηφιότητας

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί/ες υποψήφιοι/ες που είναι:

1. Κάτοχοι πτυχίων όλων των τμημάτων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της χώρας ή της αλλοδαπής με αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών. Οι τίτλοι σπουδών που έχουν αποκτηθεί σε Α.Ε.Ι. εξωτερικού πρέπει να έχουν αναγνωρισθεί από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ως τίτλοι ισότιμοι με εκείνους που χορηγούν τα ελληικά Α.Ε.Ι. και έχουν:
2. Ικανοποιητικό επίπεδο γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας

2) Δικαιολογητικά κατάθεσης υποψηφιότητας

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΔΠΜΣ (https://digital-skills.the.ihu.gr/) τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αίτηση υποψηφιότητας με πλήρη στοιχεία (συμπληρώνεται στην ιστοσελίδα, στην πλατφόρμα αίτησης)
2. Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποίησης γνώσης αγγλικής γλώσσας επιπέδου γλωσσομάθειας τουλάχιστον Β2 (π.χ. Lower) ή νόμιμα αναγνωρισμένο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) πανεπιστημιακό τίτλο από ξένη χώρα στην αγγλική γλώσσα, ή αίτημα να ελεγχθούν ως προς το επίπεδο αυτό μέσω επιτυχούς εξέτασης (συμπληρώνεται στην ιστοσελίδα, στην πλατφόρμα αίτησης).
3. Αντίγραφο τίτλου ή τίτλων σπουδών ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών (για τελειόφοιτους/ες). Εάν οι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί σε Α.Ε.Ι. εξωτερικού πρέπει να έχουν αναγνωρισθεί από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ως τίτλοι ισότιμοι με εκείνους που χορηγούν τα ελληνικά Α.Ε.Ι.
4. Αντίγραφο αναλυτικού πιστοποιητικού προπτυχιακών σπουδών στο οποίο θα αναφέρονται όλα τα μαθήματα που έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς και η επίδοσή τους σε αυτά.
5. Εάν ο/η ενδιαφερόμενος/η έχει εκπονήσει πτυχιακή εργασία, θα πρέπει να καταθέσει φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας της εργασίας, το οποίο θα είναι σφραγισμένο από την Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου ή βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος αποφοίτησης ή υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, για την πιστοποίηση του τίτλου εργασίας και του αριθμού των συγγραφέων.
6. Βιογραφικό σημείωμα
7. Επιστημονικό-ερευνητικό έργο (δημοσιευμένα άρθρα & ανακοινώσεις σε συνέδρια)
8. Πιστοποίηση σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας (αγωγής ή/και εκπαίδευσης) με βάση τεκμηριωμένα δικαιολογητικά, όπου θα είναι εμφανής η άμεση σχέση της επαγγελματικής εμπειρίας με τις επιστήμες της αγωγής.
9. Συστατικές επιστολές (μόνο ονόματα επικοινωνίας καθηγητών ελληνικών ή διεθνών ΑΕΙ)
10. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 όπου ο/η υποψήφιος/α δηλώνει ότι: α) μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις της υποχρεωτικής φοίτησης σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό και αυτής της προκήρυξης, & β) αναλαμβάνει το κόστος των σπουδών του για όλα τα εξάμηνα.

READ MORE:  Πανεπιστήμιο Κρήτης: Βυζαντινές και Μεσαιωνικές Σπουδές

Λεπτομερείς πληροφορίες για τα δικαιολογητικά κατάθεσης υπάρχουν αναρτημένες στην ιστοσελίδα του https://digital-skills.the.ihu.gr/diadikasia-eisagogis/

3) Τέλη φοίτησης

Οι φοιτητές/ριες που φοιτούν στο ΔΠΜΣ συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των δαπανών του καταβάλλοντας τέλη φοίτησης συνολικού ποσού 2.100,00€. Αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και για την εγγραφή στο πρόγραμμα οι φοιτητές/ριες καταβάλλουν το ποσό των 700,00€ πριν την έναρξη των μαθημάτων του αρχικού εξαμήνου. Το υπόλοιπο ποσό των 1.400,00€ καταβάλλεται κατανεμημένο σε 2 ισόποσες δόσεις (700,00€ ανά εξάμηνο) το αργότερο έως και την πρώτη εβδομάδα του κάθε εξαμήνου του προγράμματος σπουδών. Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης ή αποτυχίας ολοκλήρωσης των σπουδών, τα καταβληθέντα τέλη φοίτησης δεν επιστρέφονται. Σε περίπτωση που ΜΦ δικαιούται υποτροφίας, αφού ολοκληρωθούν οι σχετικές νόμιμες διαδικασίες, επιστρέφεται το μέρος ή το σύνολο των τελών φοίτησης που έχει καταβάλει.

4) Σημαντικές Ημερομηνίες

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατάθεσης υποψηφιότητας (βλ. ενότητα 2 της παρούσας πρόσκλησης) μόνο ηλεκτρονικά κατά την περίοδο υποβολής αιτήσεων από 4 Ιανουαρίου έως 7 Φεβρουαρίου 2021 μέσω της ιστοσελίδας https://digital-skills.the.ihu.gr/ στην οποία οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να δημιουργήσουν λογαριασμό χρήστη, να συμπληρώσουν την αίτησή τους, να επισυνάψουν (upload) και να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους πριν τη λήξη της προθεσμίας. Τα δικαιολογητικά προκειμένου να αναρτηθούν πρέπει να είναι σε αρχεία τύπου pdf. Εάν παραμείνουν κενές θέσεις μετά την περίοδο υποβολής αιτήσεων δύναται να υπάρξει επαναπροκήρυξη.

Οι υποψήφιοι/ες θα κληθούν σε συνέντευξη ενώπιον τριμελούς επιτροπής στις 8 Φεβρουαρίου (από ώρα 15:00 και μετά) στις εγκαταστάσεις του τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, του ΔΙΠΑΕ στην Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη στη Σίνδο Θεσσαλονίκης. Θα υπάρξει ανακοίνωση για τις πληροφορίες διεξαγωγής των συνεντεύξεων εντός του μηνός Ιανουαρίου 2021 (σε περίπτωση που συνεχίζονται οι περιοριστικοί όροι λόγω της πανδημίας COVID19).

READ MORE:  Eξεταστική time! Τα λάθη που κάνουν οι φοιτητές

Σχετικές πληροφορίες δίδονται από τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ «Ψηφιακές και ήπιες δεξιότητες στις Επιστήμες της Αγωγής» του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος καθώς και από την ιστοσελίδα https://digital-skills.the.ihu.gr/ .
Τηλ. 2310 013847 – 846
email[email protected]

Το Μουσείο της Ακρόπολης…ένα click μακριά!

Μην κυνηγάς τον έρωτα…θα σε βρει μόνος του!